Általános szerződési feltételek

 1. A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya

  • A szerződés bármely személy (továbbiakban Vevő) és az Intarsio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, - kereskedelmi megjelölésében (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és foglaló megfizetésével lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi. Az Eladó köteles a megrendelt bútor(oka)t, a megrendelőn közölt szállítási határidőn belül a Vevőnek átadni, (kivétel a rajta kívül álló okok miatt meghosszabbodott szállítás) a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni. Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállítás feltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.
  • Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.
 2. A megrendelés szabályai

  A Vevő a bútort az Online áruházban katalógusminta alapján rendelheti meg. A bútor megrendelésével kijelenti, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, ellenőrizte, és azt elfogadja. A Vevő a megrendelés elküldését követően az Online áruházban megadott összeg határ felett, illetve ha azt az Eladó kéri, köteles a teljes vételár legalább 20 % - át az Eladó részére foglalóként a megadott bankszámlára átutalni, vagy piros postai csekken megfizetni. A hátralévő vételárhátralékot a Vevő köteles a kiszállítás előtt előreutalással, vagy legkésőbb a házhozszállítás alkalmával az átadás-átvétel előtt készpénzben megfizetni.
 3. A teljesítés módja és alakisága

  Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy elektronikus levél formájában történhet. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítnak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.
 4. Átadás-átvétel

  • Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 5 munkanapon belül történik az Eladó telephelyén vagy igény esetén – külön díjazás ellenében – házhozszállítással. Az Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhozszállítását és összeszerelését. A szállítás és összeszerelés feltételeiről és díjáról a felek külön állapodnak meg. (Az Eladó a kiszállítási díjon felül, emeletenként, lifttől függetlenül, pótdíjat számolhat fel.) A szolgáltatási díjakról Ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat. Helyszínen (lakáson) történő szerelés esetén 25 km távolságon felül pótdíjat számolunk fel. (kiszállás)
  • Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételár hátralékot maradéktalanul megfizette. Amennyiben az 5 munkanapos határidő eredménytelenül telik és a Vevő a bútort nem veszi át, és nem fizeti ki, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a bútort értékesíteni, illetve a befizetett foglalót megtartani. Amennyiben a bútort a Vevő késedelmesen veszi át, úgy Eladó a késedelem időtartamára a mindenkori késedelmi kamat mellet jogosult napi 500 Ft tárolási költség felszámítására, melyet Vevő legkésőbb az átadás-átvételkor köteles a vételár hátralékkal egyidejűleg az Eladó részére megfizetni.
  • A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok telítettségét, a vitrin- és üvegalkatrészeket. A Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak térítés ellenében tudja pótolni! Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban – jegyzőkönyv felvételével – kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.
 5. Kárveszély

  A bútor átadásával, vagy az IV. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.
 6. Fizetési feltételek

  A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár, teljes egészében együtt befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított
 7. Elállás

  A megrendelt termékek kézhez vételétől számított nyolc napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól. Ebben az esetben az Intarsio Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költségeit is a vevő viseli. Az Intarsio Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.
 8. Szállítás

  A szállítási határidő átlagosan 3–4 hét. Az ettől eltérő szállítási határidőket külön jelezzük a megrendelés érvényesítése előtt, írásban. A megrendelt termékeket belföldön az áru raktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk, vagy a Vevő által kiválasztott áruházunkban nyitvatartási idő alatt személyesen átvehető! A megrendelt bútor szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk!
 9. Cégautós, egyedi kiszállítás

  200.000,- felett a szállítás Budepest területére ingyenes ! A kedvezményes kiszállítás háztól - házig értendő !! A bútornak, a lakásba való bejuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia!! Összeszerelt bútorok kedvezményes háztól - házig szállítás díja cégautóval Budapest területére : 10.000 Ft Központi telephelytől 50 km -en felül ! A szállítás díja kedvezményes tarifával 90 Ft/ km, melyet oda-vissza számolunk. (A díj az áfát tartalmazza) A kedvezményes kiszállítás háztól - házig értendő !! A bútornak, a lakásba való bejuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia!! Ha a vásárló kéri a bútor lakásba történő bejuttatását, vagy lapra szerelt bútor esetén a helyszínen történő összeszerelést, külön díjazás ellenében biztosítjuk. Amennyiben házhoz szállítás esetén a vevő vagy megbízottja nem tartózkodik a helyszínen, úgy munkatársunkkal egyeztethet egy újabb szállítási időpontot. Ebben az esetben az első szállítás összegét is felszámoljuk. Az áru átvételekor a vevő a szállítólevél vagy a számla aláírásával igazolja a hiánytalan és sérülésmentes teljesítést.
 10. Szavatosság és jótállás

  A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, vagy a jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá, az Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy:
  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési-, használati-,illetve karbantartási-utasítását,
  • a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,
  • a bútort átalakították, megváltoztatták,
  • valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
  • a Vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,
  • a házhozszállítást nem az Eladó alkalmazottjai – megbízottjai végezték,
   (Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik.)
  • a lapra-szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg.
   (Ebben az esetben Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor.)

  A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a Vevőszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállásidő tartama a teljesítéstől számított egy év.
 11. Szerzői jogvédelem

  A DTBSoft Hungary Kft. fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A szynaka.hu honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Így a honlap domain neve, logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap arculata és megjelenése, az alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag. A szynaka.hu oldalon található anyagokat bárki kizárólag a DTBSoft Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni. A szerzői jog megsértőit anyagi kártérités terheli! A nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a szynaka.hu jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, illetve terjeszthetők és kizárólag írásbeli hozzájárulással lehet őket használni. A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, nyilvános közlésekre az érvényes jogszabályok az irányadóak.


Készült: Bátonyterenye, 2012. november 1.